My Digital Me Junior

Altijd leuk als de Nieuwsbrief van DBO in de bus ligt.
Er valt altijd wat te rapen.

Introductiedagen…

Studiedag MY DIGITAL ME Junior – VAC Hasselt

Koningin Astridlaan 50, 3500
Hasselt
20 september 2012

 

Studiedag MY DIGITAL ME JUNIOR –
VAC AnnaBijnsgebouw Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113,
2000 Antwerpen
27 september 2012
Studiedag MY DIGITAL ME Junior – Howest Brugge
Sint- Jorisstraat 71, 8000
Brugge
04 oktober 2012
Studiedag MY DIGITAL ME Junior – VAC Leuven
Diestsepoort 6 bus 101, 3000
Leuven
18 oktober 2012
Studiedag MY DIGITAL ME JUNIOR – VOKA Kortrijk
President Kennedylaan 9A,
8500 Kortrijk
25 oktober 2012

Info: dbo@ond.vlaanderen.be

Advertenties

Leren en werken

Altijd leuk als de Nieuwsbrief van DBO in de bus ligt.
Er valt altijd wat te rapen.

Themadag “Leren & Werken”
Wanneer : dinsdag 29 mei 2012
Waar: Auditorium H. Consciencegebouw – Koning Albert II-laan 15 te
1210 Brussel
Doelgroep: coördinatoren, trajectbegeleiders, leerkrachten Deeltijds Onderwijs,
begeleidingsdiensten
Onderwerp: voorstelling instrumenten en maatregelen ten behoeve van de
inschakeling van zwakke jongeren in het regulier arbeidscircuit
Programma
9.00 u Onthaal
9.30 u Uiteenzetting werking GTB door Katlijn Tanghe en Michèle
Ceulemants
10.30 u Koffiepauze
11.00 u Situering project Transpop en voorstelling instrumenten en
handleiding voor het ontwikkelen van een persoonlijk
ontwikkelingsplan door Michèle Ceulemants en Nathalie
Briessinck
12.00 tot 14.00 u Lunch en overhandigen van materiaal
U kan elektronisch inschrijven tot 15 mei 2012 via
martine.vankerkhove@ond.vlaanderen.be

Maak werk van vakantiewerk!

Altijd leuk als de Nieuwsbrief van de DBO in de bus ligt.
Er valt altijd wat te rapen

Het project OPTIE VAK.WERK trekt mee de kaart van de Vlaamse Jeugdraad en wil de thema’s arbeidsmarkt, EVC’s, praktijkervaring, … onder de aandacht brengen.
Aangezien er nauwelijks informatie of cijfermateriaal te vinden is in verband met het thema ‘studentenjobs bij jongeren van het secundair onderwijs’, lanceerden wij half april een grootschalige enquête naar de jongeren toe. Alle mogelijke onderwijsvormen van het SO worden hierbij bevraagd.
De doelgroep van de bevraging zijn die jongeren die op wettelijk basis vakantiewerk mógen doen, meer concreet jongeren vanaf de leeftijd van 15 à 16 jaar. Ook zij die behoren tot deze doelgroep, maar nooit een vakantiejob hebben gedaan, worden verzocht aan de enquête deel te nemen.
Optimaal is dat deze online enquête SAMEN met de leerlingen wordt ingevuld, zodat de begeleider eventuele vragen meteen kan beantwoorden. Indien dit voor scholen echter onmogelijk is, vragen wij hen de link naar de online tool aan hun leerlingen over te maken, eventueel via Smartschool of een ander platform. Zo kunnen de jongeren thuis, in alle rust, de enquête beantwoorden.
Niet onbelangrijk is dat de leerlingen via hun deelname kans maken op een aantal mooie prijzen, zoals een iPod touch, een Bongo-avonturenbon of filmtickets.

De link naar de enquête is de volgende :
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=93110
De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 31 mei 2012.
Voor vragen of opmerkingen in verband met het project of de enquête kan u ons bereiken via hilde.wynen@ond.vlaanderen.be of gerda.greunlinx@ond.vlaanderen.be , ofwel op
02/553 88 83 en 02/553 88 68.

Go4talent: van proces naar product

Altijd leuk als de DBO-Nieuwsbrief in de bus ligt.
Er valt altijd wat te rapen…..

De roadmap Go4talent, is bedoeld als een ‘reisgids’ voor leerkrachten, directies en schoolbestuur van scholen van het (buiten)gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen die op zoek zijn naar het antwoord op de vraag: “Wat hebben jonge mensen nodig om met voldoende talentbewustzijn een juiste studie aan te vatten en de arbeidsmarkt tebetreden?”.
Tijdens deze boeiende reis komen ze wellicht een aantal slagbomen tegen die
de reis in zekere mate zullen belemmeren, maar ook wegwijzers, die de reis dan weer net aangenaam zullen maken.
We gaan boeiende verhalen vertellen van leerlingen, leerkrachten, directies en actoren op de arbeidsmarkt die tijdens het project hebben laten zien hoe zij op een waarderende manier talent ontdekt, ontwikkeld en ingezet hebben en hoe zij talent lieten ontdekken, lieten ontwikkelen en lieten inzetten. De proefscholen van Go4talent hebben allemaal zulke verhalen meegemaakt. Het boeiende daarbij is dat al die verhalen anders zijn en inspirerend kunnen werken voor heel veel andere scholen in Vlaanderen.
We willen tevens een theoretisch kader – een
groot verhaal – aanbieden waarbij het project
Go4talent wordt toegelicht. De literatuurstudie over
talenten en de waarderende benadering die de
studenten pedagogie van de KU Leuven voor ons
hebben gemaakt zal hier zeker deel van uit maken,
naast de algemene principes van de waarderende
benadering en een heleboel nuttige links naar
methodieken en informatie.
Voor elk wat wils is ons motto wat betreft de meer
praktische invulling van de roadmap. We willen in
de reisgids de bestemming belichten vanuit
verschillende aspecten: vanuit een oog voor talent,
voor studiekeuze, vakkenaanbod, evaluatie,
participatie en personeelsbeleid. Verder bekijken
we dit alles vanop klasniveau, op school- en op
beleidsniveau.
Eén voorbeeld ter verduidelijking: het aspect evaluatie. Als directie wil je weten “Hoe organiseer ik de klassenraden zodat de talenten van de leerlingen aan bod komen?” Terwijl een leerkracht op zoek gaat naar “Hoe communiceer ik op een waarderende manier met leerlingen over hun resultaten?”. “Hoe kan ik mijn sterke punten ontdekken en maximaal inzetten in de klas?” is dan weer
informatie voor de leerling. Elk van deze items behoren tot het thema evaluatie, maar worden gezien vanuit een verschillende invalshoek.
In welke vorm we de roadmap uiteindelijk aan het onderwijsveld zullen presenteren houden we nog geheim. Maar we hebben de ambitie om de ‘Wikipedia’ voor talentrijke scholen te worden.
Wie erbij wil zijn als we de roadmap lanceren in Vlaanderen, houdt best 16 november 2012 vrij. .
Meer info: luc.vandenhoeck@ond.vlaanderen.be
Website: www.go4talent.be.

Recht op Leren

Uit de VCLB-Nieuwsbrief van 15 mei …

Recht op leren
In 2010 maakte de Vlaamse Regering afspraken met integrale jeugdhulp over het garanderen van de rechten van minderjarigen binnen de vrijwillige of gedwongen hulpverlening. Op de ministerraad van vrijdag 20 april 2012 werd een concrete aanpak voorgesteld voor twee concrete aspecten, nl. de leersituatie van jongeren die in de gemeenschapsinstellingen verblijven op last van de jeugdrechter en de leersituatie van jongeren die (dreigen) uit de boot (te) vallen in het regulier onderwijs.

In 2011 werd een ruime bevraging georganiseerd in alle residentiële voorzieningen in Vlaanderen waar minderjarigen verblijven om te peilen naar hun leersituatie en naar de aard van de schoolvervangende programma’s die voorzieningen eventueel organiseerden. Een stuurgroep onder leiding van de minister van Onderwijs en Jeugd en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin coördineerde deze bevraging, volgde de resultaten op en stelde een plan van aanpak voor.

Op de website van IJH kan je de resultaten van de bevraging vinden. Je vindt er ook een nota die de vaststellingen bundelt en meteen ruimer wil kijken dan enkel jongeren die in residentiële voorzieningen verblijven, alsook een mededeling aan de Vlaamse Regering waarin een voorstel van aanpak is uitgewerkt.

Op Stap naar het SO – evaluatie

Op de ondersteunende opstapnaar-website werd een evaluatie-vragenlijst voor de keuzebegeleider geplaatst. Voor gebruik door school en CLB.

Als je deze evaluatie hanteert , zijn we vanzelfsprekend ook bij Op Stap benieuwd naar je bevindingen.

Te downloaden…

Toekomst SO in kleuren

Het VVKSO lanceerde gisteren reeds een persbericht i.v.m. hun toekomstvise op het SO.

 

 

De methodiek en de gebruikte data (uitstroom HO en arbeidsmarkt) voor hun analyse van het bestaande studierichtingen-aanbod vind je hier… 

Zeer boeiende gegevens !